5 minuter med
Mats Engström, vd

Samtal med Mats Engström, vd på Aros

Mats Engström, vd för Aros Bygg & Förvaltning AB, träffar Mats Wahlgren efter att Bolaget avlämnat sin årsredovisning för 2019. Mats ger sin syn på året som gått, halvåret i pandemins tecken och den spännande framtiden.


Hej Mats, ytterligare ett år till ända och bolaget har lämnat sin Årsredovisning för 2019.

2019 har till övervägande del varit en positiv resa. Det gläder mig att kunna säga att Aros, efter två tuffa år och genomförda åtgärdspaket, åter är ett stabilt och framförallt lönsamt bolag. Vår strategi att satsa på lönsamma projekt med lägre risknivå före snabb volymtillväxt har varit rätt väg för oss. Uttalat lönsamhetstänk, förbättrad uppföljning och kontroll tillsammans med fokuserade åtgärder för att förbättra vår arbetsmetodik och att kapa overhead har skapat grunden till ett lönsamt resultat för 2019.

Med ökad lönsamhet följer att vår kreditrating höjts under året vilket är viktigt för oss. Bra rating sätter oss i en bättre förhandlingsposition med våra leverantörer och kreditgivare samtidigt som våra kunder kan känna ytterligare trygghet i sitt val av entreprenör och byggpartner.

Hur ser fördelningen ut över koncernen?

För entreprenad visar genomförda och pågående projekt en acceptabel marginal och lönsamhet med potential till större volymer. Marknaden är dock vikande, med undantag för byggprojekt inom offentlig sektor som under 2019 varit stabil och visar tecken på att fortsätta så även under 2020.

Byggservice har utvecklats bra under året som gått. Tillväxt och ökade intäkter i vår byggserviceverksamhet är viktigt då den ökar stabiliteten och ger jämnare flöden i hela bolaget och är därmed ett bra komplement till området entreprenad.

Dotterbolaget KAK-Byggen AB i Köping, har under året fortsatt generera positiva affärssynergier samt positiva bidrag till koncernresultatet genom volymer och lönsamhet över plan.

Du nämner att det varit övervägande positivt – vad har varit mindre positivt?

Inledningen av 2020 blev delvis turbulent då anställningen av en av bolagets delägare och tillika entreprenadchef avslutades. I samband med detta valde även en handfull tjänstemän och lika många yrkesarbetare att lämna Aros.

Vi ser dock positivt på situationen och den möjlighet vi fått att förnya delar av vårt team och ytterligare ensa vårt gemensamma lönsamhets- och kvalitetstänk samt kundfokus.

Rekrytering är ofta en utmaning, hur har det fungerat för Aros?

Rekryteringen har gått väldigt bra. Vi har haft turen och den stora glädjen att få välkomna riktiga guldkorn till Aros och vi ligger väl i fas med rekryteringsplanen. Extra glädjande är att vi haft förmånen att rekrytera två kvinnor till vårt team genom Camilla Tengström som Projektledare och Caroline Gustafsson, arbetsledare. Vi har även förstärkt på tjänstemannasidan med Christian Wattle som platschef, Benny Berglund – Platschef, Lasse Fasth – Kalkyl & Inköp samt Jivara Yousef – Junior Projektledare/Kalkyl. På yrkesarbetarsidan har vi nyanställt 6 medarbetare och samtidigt har vi, för matcha produktionskapacitet mot efterfrågan, lånat in ytterligare 16 hantverkare.

Vi är nu en bra bit in i 2020, hur ser första halvåret ut med tanke på den pågående pandemin?

2020 har inletts starkt med drygt 95 procent av årets målsatta orderstock på entreprenadsidan säkrad men självfallet har pandemin påverkat oss. Den starka orderstocken och pågående projekt har till dags dato verkat till vår fördel och därigenom begränsat den negativa påverkan vi ser i branschen. Vi ser dock en utmaning i koordination och planering av pågående projekt, bland annat beroende på ökade sjukskrivningar både hos oss och hos underleverantörer. Samtidigt har tillträde till lokaler, privata och kommersiella, begränsats av gällande restriktioner. Jag känner dock tillförsikt och är stolt över våra medarbetare som tagit situationen på största allvar genom att följa och tillämpa alla försiktighetsprinciper för att minimera risken för smittspridning.

Vartefter vi går mot ett mer normaliserat marknadsläge har vi således goda möjligheter att effektivt jobba med sälj- och planeringsresurser för att säkra orderböckerna 2021. Ledtiderna inom byggservice är kortare och här behövs ytterligare säljinsatser för att nå målen 2020. KAK fortsätter att utvecklas mycket bra med goda orderböcker för 2020.

Kan du nämna några pågående projekt som ”sticker ut”?

Absolut, bland de mer tongivande är CapMan, Projekt ASSA med om- och nybyggnation av drygt 11.000 kvm kontor och produktionslokaler, Mimer med projekt Kv. Josef och Kv. Allmogekulturen där vi genomför en större total-ROT, bostäder och bostadsprojektet Kv. Smugglaren för Bonava samt ett en större delentreprenad för ICA Fastigheter och deras nya e-handelslager i Brunna.

Vi är samtidigt mycket stolta över att vårt tidigare samarbete med ABB och ABB Hitachi Power Grids fortsätter genom ett nytecknat ramavtal.

Framtiden, hur ser planerna ut?

Det kommande 12-18 månaderna kommer, på grund av pandemin, präglas av osäkerhet. Trots en mycket god orderstock kommer vi vara på vår vakt. Bostadsbyggandet visar tendens till fortsatt nedgång samtidigt som det offentliga byggandet, skola, sjukvård, snarare tenderar att öka. Rätt placering i marknaden och ett kompetent och engagerat team är idag viktigare än någonsin.

Vår plan och målsättning är att fortsätta bygga ändamålsenliga lösningar för människor att bo eller verka i, såväl interiört som exteriört. Aros står för yrkeskunnande, engagemang, kvalitets- och miljötänkande och vi har alltid våra kunder i fokus.

Med detta sagt, kommer vi att oförtrutet bygga vidare på vår teamkänsla och alla medarbetares engagemang. Våra metoder utvecklas ständigt och vi tar inget för givet.

Vi har under året inlett anpassningar av vårt befintliga kvalitetsarbete och inför nu en certifiering enligt BF9K. Detta för att ge oss förbättrade rutiner och stöd för ständig förbättring samt för att fortlöpande utveckla verksamhetens egenkontroll. En standardiserad certifiering underlättar för våra kunder vid avstämning mot krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Tack Mats. Om jag vill följa Aros utveckling, hur gör jag bäst?

Vår hemsida uppdateras löpande med aktiviteter och nyheter och där kan du även läsa mer om respektive erbjudande. Ett annat smidigt sätt är att följa oss på Linkedin,  där vi alltid publicerar det senaste.


 

FÖLJ MED PÅ VÅR RESA

Följ oss på vår hemsidan och linkedin eller kontakta oss för ett samtal
eller mer information om Aros och framtiden.

Mats Engström, vd
E-post