Integritetspolicy

Information till kunder och leverantörer

Allmänt
Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) ska den registrerade få information när dennes personuppgifter behandlas. Sådan information ska lämnas av den personuppgiftsansvarige när uppgifterna samlas in, men även när den registrerade begär det. GDPR ställer vissa krav på vilken information som ska tillhandahållas den registrerade. Aros Bygg & Förvaltning AB 556515–0025 värnar om er personliga integritet och vi strävar alltid efter att skydda era personuppgifter på bästa sätt.

Varför sparar vi dina personuppgifter?
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som kontaktuppgifter (namn, adress, e-postadress etc.) och i vissa fall anhöriginformation. Syftet med en sådan behandling är för att kunna leverera avtalad tjänst och/eller vara.

Vi har fått dina uppgifter från dig eller ditt företag vilket är ett nödvändigt krav för att ingå ett avtal. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är för att kunna ingå avtal samt för att kunna fullgöra eventuella garantiåtaganden. Dina uppgifter kommer att sparas till dess att garantin har gått ut. Kontaktuppgifter till er sparas även så länge ni är kund hos oss.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?
De personuppgifter vi behandlar om dig finns i våra behörighetsskyddade affärssystem, projekthanteringssystem och kalkylprogram. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. För att skydda dina personuppgifter finns flera säkerhetsåtgärder. Uppgifter som lagras digitalt skyddas av antivirusprogram och brandväggar. På så sätt förhindras obehörig tillgång till våra IT-system. Våra anställda arbetar dessutom enligt en intern policy kring hantering av personuppgifter.

Dina rättigheter
Personuppgiftsansvarig är företagets dataskyddsombud. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via email.

Kontakt
Du når vårt dataskyddsombud på info@arosbygg.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.